هر کسب و کاری ممکن است در مسیر خود به این نتیجه برسد که اکنون می تواند با توجه به قابلیت های خود وارد بازارهای جدیدی شود. به عبارت دیگر وارد مسیر توسعه کسب و کار شود. این توسعه می تواند در سطح بازارهای محلی، ملی یا بین المللی شکل بگیرد. تعیین این مورد باید با توجه به نقاط قوت کسب و کار و شناسایی فرصت های قابل استفاده بر اساس این نقاط قوت، انجام شود. در این موضوع تحقیقات بازار و تعیین استراتژی های ورود به بازار اهمیت ویژه ای پیدا خواهند کرد.

کسب و کارهایی که وارد روند تغییر می شوند، می توانند نقاط قوت خود را تقویت نموده و تهدیدها را به حداقل ممکن کاهش دهند. حتی در برخی موارد می توانند این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمایند. حال کسب و کاری چابک و ساختارمند شکل گرفته که پس از تثبیت روند فعالیت خود در بازار کنونی می تواند همانند سایر کسب و کارهای موفق بازار به توسعه فکر کند. بر همین اساس مدیریت باید استراتژی های جدیدی برای توسعه و ورود به بازارهای جدید تدوین نماید.

زمانی که کسب و کارها به دنبال توسعه بین المللی هستند با چالش های بیشتری رو به رو می شوند. از جمله استراتژی های قیمت گذاری متفاوت، کانال های توزیع بازار مقصد، حتی شاید با توجه به فرهنگ و زبان بازار مقصد مجبور به توسعه برند و ایجاد یک برند جدید با شخصیتی جدید باشند، البته این مورد ممکن است در بازارهای داخل کشور نیز لازم باشد، و موارد بسیار دیگری که پیش از توسعه کسب و کار باید مورد بررسی قرار بگیرند. تیم توسعه کسب و کار آرامان همراهی کسب و کار را در این مسیر عهده دارد.