داستان هر برندی مهم ترین قسمت هویتی کسب و کار و برند آن را تشکیل می دهد. این داستان است که تعیین می کند کسب و کار چگونه خود را به مشتری معرفی نماید. مشتری ها عموما اهمیتی به داستان شما نمی دهند؛ آنها در واقع به داستان خود اهمیت می دهند. داستانی که می توانند در کنار و همراه با برند کسب و کار شما بسازند.

بر خلاف باور عمومی، مشتری شما قهرمان داستان کسب و کار است نه برند. این رازی است که کسب و کارهای موفق به آن دست پیدا کرده اند، کسب و کارهایی که توانسته اند در زندگی مشتری خود ورود کنند. کسب و کار شما در واقع راهنمایی است برای قهرمان داستان؛ یعنی مشتری. این راهنما برنامه ای برای حل یکی از مشکلات قهرمان ارائه می دهد که در نهایت منجربه موفقیت او یا جلوگیری از شکست او می شود.

بازاریابی تغییر کرده است. کسب و کارهایی موفق می شوند که بتوانند مشتری خود را وارد یک داستان قهرمانانه کنند، داستانی که مشتری قهرمان آن است. این کسب و کارها آنهایی هستند که جایی برای برند خود در ذهن مخاطب پیدا کرده و فراموش نمی شوند. حفظ این جایگاه مهم ترین وظیفه داستان کسب و کار است.